Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. został utworzony w związku z wprowadzanymi zmianami w gospodarce odpadami w Polsce i nowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Planowana rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów i ww. nowe regulacje prawne skłoniły Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do utworzenia spółki celowej (podmiotu wewnętrznego) o nazwie  „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim", której powierzona została realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako podmiot wewnętrzny(w rozumieniu obowiązujących przepisów i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości) – należy przez to rozumieć odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli jednostki samorządu terytorialnego lub grupy takich jednostek analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami, gdy jednocześnie jednostka ta wykonuje swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującego ją organu lub grupy organów. W celu uniknięcia sytuacji wątpliwych, w odniesieniu do projektów realizowanych z udziałem dofinansowania z programów operacyjnych, przyjmuje się w Wytycznych, że charakter podmiotu wewnętrznego posiadają jedynie te spółki komunalne, których kapitał zakładowy w 100 % należy do jednostki albo jednostek samorządu terytorialnego.

RZZO Sp. z o.o. może świadczyć usługi składowania i przetwarzania odpadów komunalnych dla gmin, które są bezpośrednio udziałowcami Spółki lub pośrednio poprzez Związki Międzygminne, do których należą,  bez względu na parytet udziałów.

Statystyka

Odsłon artykułów:
174445

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)