Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie RZZO wychodzi m.in. naprzeciw obowiązkowym zakresom osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - 2017.

Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.: poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
  • poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do  dnia  16  lipca  2013r.  - do  nie  więcej  niż 50% wagowo  całkowitej  masy odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji przekazywanych  do składowania,
  • do  dnia  16  lipca  2020r.  - do  nie  więcej  niż 35% wagowo  całkowitej  masy odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji przekazywanych  do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Projekt przyczyni się do zwiększenia odzysku odpadów i tym samym do zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych metodą składowania.

Statystyka

Odsłon artykułów:
174443

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)